De toekomst van het ABVV mag geen resultaat zijn van ruilhandel !

Op 8 mei 2018 werd er een mededeling gedaan door de voorzitters van de Algemene Centrale en de bediendencentrale BBTK.

Ze informeerden het ABVV dat ze een akkoord ondertekenden op 1 mei. Het gaat hem over een verdeling van de bevoegdheden in bepaalde paritaire comités, met als bedoeling nog slechts één centrale te hebben die bevoegd is voor zowel arbeiders, bedienden als kaderleden in de betreffende sector. BTB noch andere centrales werden in de discussies hierover betrokken.

Vinden wij de uitgangspunten van dit akkoord fout?

Integendeel. Sectorsyndicalisme, waarbij één centrale verantwoordelijk is voor een bedrijf of een sector, is een perfect uitgangspunt in deze discussie. De toenadering van de statuten arbeiders/bedienden, unieke kiescolleges voor de sociale verkiezingen, hervorming van de paritaire comités ... allemaal argumenten die sectorsyndicalisme verantwoorden. Dat er maar één centrale bevoegd is per sector staat trouwens sinds de oprichting van het ABVV in de statuten.

Geen ruilhandel, wel logica!

Het akkoord tussen de twee grote centrales gaat echter uit van een volledig verkeerd uitgangspunt. Namelijk dat elke centrale even groot (of klein) moet blijven als ze nu is, en dat sectoren “geruild” moeten worden binnen dit denkkader.

Dat dit zal leiden tot een ABVV structuur die geen rekening houdt met de sociaal-economische realiteit van vandaag is blijkbaar van ondergeschikt belang. Een efficiënte syndicale strategie, in het belang van de leden, zorgt ervoor dat er één sterke centrale de leiding neemt in een economische sfeer, binnen een sector.

De transport- en logistieke werknemer heeft er inderdaad geen belang bij dat verschillende centrales in dezelfde vijver vissen, of elkaar zelfs concurrentie aandoen. Drie vierde van de sector bestaat uit arbeiders, en bij die arbeiders staat BTB duidelijk sterker dan BBTK bij de bedienden.

De logica die gevolgd moet worden is dan ook duidelijk: logistiek- en transportwerknemers worden best gediend door de sterkere BTB. Waarom zou dat onderwerp van “ruil” moeten zijn, als het overduidelijk in het belang van de werknemers is in de sector?

Bepalen de grote centrales alleen de toekomst van het ABVV?

Dat dit akkoord zich zou beperken tot louter sectoren waar andere centrales niet betrokken zijn is totaal ongeloofwaardig. Een akkoord over bijna de helft van de paritaire comités kan niet anders dan gevolgen hebben voor de andere centrales, en zal dat zeker ook hebben voor de toekomstige structuren van het ABVV. Voor ons is dit akkoord dan ook niet méér dan het veilig stellen van de machtspositie van de twee grote centrales.

AC en BBTK gedragen zich hier als machtsblokken die eigenlijk hun wil opleggen aan de anderen.

Wij zijn daar niet enkel teleurgesteld over, we zijn meer dan misnoegd over deze handelswijze. In plaats van samen met alle centrales een globale oplossing uit te werken koos men voor het voldongen feit. Dit akkoord, en de wijze waarop het tot stand kwam, dreigt dan ook een hypotheek te leggen op de eenheid en samenhorigheid binnen het ABVV. We stellen immers vast dat de twee grote spelers ook in andere dossiers hun meerderheid al te vaak uitspelen.

Transportwerknemers samen in één sterke transportcentrale!

Indien het echt gaat om het belang van de leden, dan is het meer dan tijd om de transportwerknemers in één centrale onder te brengen. Daar kan iedereen die zich aangesproken voelt met BTB over praten. Als “kleine” centrale zijn we niet uit op de consolidatie van onze macht. Wel op de uitbouw van sterke krachtsverhoudingen, tegenover de werkgevers én andere vakbonden.

BTB blijft bereid tot dialoog.

Onze centrale zal haar verantwoordelijkheid binnen het ABVV blijven opnemen en haar plaats binnen het ABVV blijven opeisen. Onze centrale heeft immers belang bij een sterk ABVV. Daarom zullen we de samenwerking die we reeds hebben met ABVV Metaal in Vlaanderen verder uitdiepen. Daarom willen we deze coalitie ook verruimen naar MWB in Wallonië en naar ABVV Horval.

 

Frank Moreels
Voorzitter BTB

 

Moreels2