Aandachtspunten herstart procedure SV2020

Verkiezingsdag

De uitgestelde dag waarop de verkiezinngen doorgaan wordt in de nieuwe periode vastgesteld in overeenstemming met de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum in de maand mei.

Het ogenblik waarop de uitgestelde verkiezingsdatum valt, komt, binnen de periode van 16 tot en met 29 november, overeen met het ogenblik waarop de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum viel binnen de periode van 11 mei tot en met 24 mei.

Voorbeeld: 14 mei 2020 wordt automatisch 19 november 2020

In afwijking hiervan kan, indien gewenst, de nieuwe verkiezingsdatum vrij worden bepaald door OR of CPBW (mits een unaniem akkoord) of, indien deze nog niet bestaan, door de werkgever zelf. Indien wordt gekozen voor een nieuwe datum moet deze zeven dagen voorafgaand aan de heropstart van de procedure (X+36) in aan de werknemers bekend gemaakt worden via aanplakking (of eventueel via een elektronische terbeschikkingstelling). Aan de vakbondsorganisaties moet de nieuwe datum bekend worden gemaakt door een elektronische mededeling via de webapplicatie van de FOD WASO (of per post aan de zetel van deze organisaties).


Electronisch stemmen

Ondernemingen en vakbonden die in februari 2020 niet hadden beslist om elektronisch te stemmen, krijgen van de wetgever alsnog de mogelijkheid dit toch te organiseren. Hiervoor is het akkoord nodig van alle vakbonden die een lijst voor één of meerdere organen hebben ingediend.

Gezien de coronapandemie heeft de wetgever het alsnog mogelijk gemaakt om op een latere datum nog akkoorden te kunnen sluiten over een elektronische stemming.

Deze mogelijkheid wordt enkel voorzien voor de sociale verkiezingen 2020. De overige voorwaarden die gelden bij een elektronische stemming blijven van toepassing (waarborgen inzake veiligheid en betrouwbaarheid, definitie gebruikelijk werkpost, afspraken rond te gebruiken stemmateriaal, afspraken rond de goede werking van het stembureau…)

Een akkoord om alsnog elektronisch te stemmen zal kunnen worden gesloten ten vroegste vanaf de dag van herneming (in periode van 23 september tot en met 6 oktober) tot uiterlijk 34 dagen voor de uitgestelde verkiezingsdatum (periode die aanvangt op 13 en eindigt op 26 oktober 2020). In de praktijk zijn alle vakorganisaties die kandidatenlijsten hebben ingediend in een onderneming, pas bekend na de aanplakking van de kandidatenlijsten (in de periode van 27 september tot en met 10 oktober 2020). Het is ook logisch dat de nieuwe akkoorden in de praktijk pas zullen worden ondertekend vanaf 27 september 2020.

De beslissing wordt genomen in akkoord tussen de werkgever en alle vertegenwoordigers van de vakbonds- en kaderledenorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen.

Deze beslissing moet worden bekendgemaakt als rechtzetting van bericht X:

  • Aan de werknemers via aanplakking (of eventueel via een elektronische terbeschikkingstelling).
  • Aan de vakbondsorganisaties door een elektronische mededeling via de webapplicatie van de FOD WASO (of per post aan de zetel van deze organisaties).

Deze wet zal in werking treden op 23 september 2020.


Openingsuren stembureaus

In principe blijft de uurregeling, die voorheen in overleg met werkgever en OR en/of CPBW werd afgesproken en werd opgenomen in bericht X, ongewijzigd. Er werd echter beslist dat de uurregeling van de verkiezingen kan worden uitgebreid. De werkgever heeft de verplichting om de stemming coronaproof te organiseren waardoor de stemming vermoedelijk trager zal verlopen (ontsmetten kieshokjes en kieslokaal, naleven van de circulatieregels, de 1,5 meter afstand bewaren…).

Opgelet! Er is enkel een vermeerdering van het aantal uren waarop de kiesbureaus open zijn mogelijk. Een vermindering van het aantal uren, die eerder werden afgesproken en die in bericht X zijn opgenomen, is NIET toegelaten.

De beslissing om de uurregeling uit te breiden, wordt per orgaan genomen en eveneens volgens de beslissingsregel van het huishoudelijk reglement. Is er geen beslissingsregel, dan is een unaniem akkoord vereist van alle aanwezige personeelsafgevaardigden. Is er nog geen CPBW of OR, dan zal de werkgever beslissen. Ook hier geldt de regel dat het aantal stemuren enkel mag worden uitgebreid, niet verminderd.

Een aanpassing van de uurregeling zal niet altijd soelaas brengen. De wet schrijft immers voor dat iedere werknemer de kans moet krijgen om tijdens de werkuren te stemmen. Alternatieven zoals een extra verkiezingsdag, extra stemlokalen, een planning met richtinggevende tijdsloten behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Deze alternatieven moeten worden beslist in het CPBW en de OR volgens de beslissingsregel van het huishoudelijk reglement en worden opgenomen in het formulier “Bericht tot rechtzetting van bericht X na einde opschorting”. Ook hier geldt dat als er geen CPBW of OR is de werkgever autonoom over eventuele aanpassingen beslist.

Mocht een van bovenstaande punten ter sprake komen in de overlegorganen, contacteer dan zeker je gewestelijk BTB-secretaris of -propagandist.