Generieke gids om verspreiding van COVID-19 op de werkvloer tegen te gaan

België maakte enkele dagen geleden zijn exitstrategie uit de coronacrisis bekend.

Bemoedigende indicatoren – zoals de vermindering van het aantal ziekenhuisopnames – zouden het mogelijk maken de opgelegde maatregelen op gefaseerde manier stilaan af te bouwen.
Er zal een progressieve heropstart van de economie plaatsvinden. Om ondernemingen daarin bij te staan, hebben de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Economic Risk Management Group, de Beleidscel van de Minister van Werk en de FOD WASO een generieke gids uitgewerkt. Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat moet worden ingekleurd door de onderscheiden sectoren en door elke werkgever om de werkvloer op een zo veilig en gezond mogelijke manier in te richten. Het gaat om een basis voor verdere onderhandelingen op sectoraal en bedrijfsniveau.


Cruciale en centrale rol van het sociaal overleg

BTB is tevreden dat de cruciale en centrale rol van het sociaal overleg op alle niveaus wordt herkend. Bij het uitrollen van de maatregelen dienen de bestaande overlegorganen, zoals het CPBW en de vakbondsafvaardiging, betrokken te worden. Het overleg dient zo snel mogelijk plaats te vinden, bij voorkeur vóór het heropstarten.

 

Informatieverstrekking is essentieel

Het is van belang dat werknemers goed geïnformeerd zijn over de genomen maatregelen.
Ook externen, zoals klanten, moeten op de hoogte worden gesteld van de geldende maatregelen op sectoraal en/of ondernemingsniveau.


Social distancing

Verschillende maatregelen die nu al van kracht zijn, blijven van belang. Zo zal de social distancing-maatregel van 1,5 meter verder gehanteerd worden. Waar dat niet mogelijk is, dient men de afstand zoveel mogelijk te benaderen. Het is aan te bevelen hier gebruik te maken van markeringen, een afspanning met linten, …

Werkgevers moeten voorzien dat werknemers zo min mogelijk met elkaar in contact komen. Zo moet vermeden worden dat werknemers gelijktijdig aankomen op het werk. Dit kan door meerdere in- en uitgangen te voorzien, de parking een goede inrichting te geven, het werk in tijd gedurende de dag te spreiden. Er dienen spreidingsmaatregelen te worden genomen bij in-, uit- en doorgangen (door bv. eenrichtingsverkeer in te stellen). Er kan gewerkt worden in kleinere ploegen en met een rotatiesysteem Het aantal personen in ruimten en sociale voorzieningen moet zo klein mogelijk worden gehouden. Eventueel moeten extra ruimten – zoals kleedkamers – worden voorzien.

Niet alleen het contact met collega’s moet zoveel mogelijk worden vermeden, ook met externen (zoals klanten). Daartoe moeten de gepaste maatregelen worden genomen. Voor leveranciers kan bijvoorbeeld voorzien worden dat elektronische handtekeningen niet meer noodzakelijk zijn. Een ckecklist voor transporteurs – met alle do’s en dont’s – is zeker aan te bevelen.

 

Ziektesymptomen

Wanneer een werknemer zich ziek voelt vóór aankomst op het werk of op het werk zelf, dient hij thuis te blijven of meteen naar huis te keren.


Hygiëne

Ook (hand)hygiëne blijft een belangrijke factor in het tegengaan van de verspreiding van COVID-19. De werkgever moet in de mogelijkheid voorzien dat werknemers de handen voldoende kunnen wassen met vloeibare zeep, alsook kunnen drogen (met papier, niet via elektrische drogers, noch met handdoeken) en/of ontsmetten (handgelds of ontsmettingsmiddelen liefst via dispenser).

Er dienen voldoende papieren zakdoeken en voldoende vuilbakken te worden voorzien.

Hoesten en/of niezen dient verhinderd te worden, dan wel in de elleboog.

De werkgever doet er goed aan deze maatregelen zoveel mogelijk kenbaar te maken, bv. door affiches.

Eventueel dienen er extra sanitaire ruimten te worden voorzien (bv. wanneer werknemers te ver zouden moeten lopen).

Alle ruimten, oppervlakten en sociale voorzieningen moeten voldoende worden gereinigd en verlucht.

De reiniging van arbeidsmiddelen dient grondig en op geregelde tijdstippen te gebeuren, onder meer tussen twee shiften door of wanneer het werkmateriaal door een andere werknemer zal worden gebruikt.

 

Beschermingsmiddelen

Er dienen voldoende beschermingsmiddelen voorhanden te zijn. Collectieve beschermingsmiddelen, zoals de plaatsing van een tussenwand, krijgen voorrang op persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen. Het één sluit het ander vanzelfsprekend niet uit.

 

Vervoer

Om naar het werk te gaan, gebruikt men best geen deelfietsen, deelsteps, …

Bij het nemen van het openbaar vervoer, volgt men de instructies van de vervoersmaatschappij.

Het gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door de werkgever dient rekening te houden met de regel van social distancing. Indien dat niet mogelijk is, zullen er afscheidingen en mondmaskers moeten worden voorzien.


Conclusie

Zoals hierboven al aangegeven, dient sociaal overleg te worden gepleegd over de te nemen maatregelen. Door een afdoend overleg wordt het draagvlak en de opvolging van de maatregelen vergroot en kan ervoor gezorgd worden dat de heropstart van de economische activiteit onder de meest veilige en gezonde voorwaarden plaatsvindt.

 

Download de nieuwsflash (pdf).