Gemeenschappelijke verklaring 140.01

De werkgeversorganisatie FBAA en de sociale partners van de Belgische privésector voor het bus- en autocarvervoer willen graag het woord richten aan alle werkgevers, werknemers, de opdrachtgevers en tot de burgers.


Beste collega’s, bedrijfsleiders, medewerkers en burgers,

Onze sector is, als gevolg van de gepaste en ook noodzakelijke maatregelen om COVID-19 te bestrijden, voor het overgrote deel tot stilstand gekomen, en daardoor ook hard getroffen in haar operaties.

Niettegenstaande de dreiging van ziekte voor éénieder, zijn er tot nader order nog steeds diensten en trajecten die voorzien in een gepaste mobiliteit voor onze maatschappij voor belangrijke en zelfs levensnoodzakelijke verplaatsingen. We denken hier in de eerste plaats aan het openbaar busvervoer, maar ook het nog nodige schoolvervoer voor de opvang van kinderen van medewerkers uit de zorgsector, of repatriëring van burgers uit het buitenland, of andere.

Onze nog actieve chauffeurs en mekaniekers, onze planners en administratieve medewerkers maken deel uit van de stille helden die ervoor zorgen dat het dagelijkse leven niet volledig stilvalt en nodige verplaatsingen naar ziekenhuizen, apotheken of voedingswinkels worden verzorgd.

Onze andere medewerkers moeten momenteel langs de zijlijn toezien, maar hebben alles gegeven tot hun, voorlopige, laatste rit.

Wij willen hen via deze weg expliciet bedanken voor hun inzet, hun professionalisme en hun menselijke aanpak!

Wij hebben er het vertrouwen in dat iedereen onze mensen met het nodige respect behandelt en naar hun raadgevingen, om de veiligheidsmaatregelen te helpen realiseren, luistert. Wij appreciëren het sterk als u hen kan helpen om de voorschriften toe te passen door ook uw medeburger erop attent te maken.

Wij vragen uiteraard aan onze werknemers dat zij de nodige hygiënevoorschriften in acht nemen, en verwachten van alle passagiers eenzelfde houding.

Onze sector blijft deel uitmaken van de maatschappelijke keten, en wij willen nu niet volledig uitvallen!

Er heerst terecht veel ongerustheid en daarom hebben de werkgevers, de vakbonden en de OV- maatschappijen samen met de experten welzijn van de FOD WASO nationale aanbevelingen opgesteld die geldig zijn voor de hele sector om de chauffeurs en onze passagiers maximaal te kunnen beschermen.

Wij hebben vanaf het eerste uur deze richtlijnen verspreid en dringen er nogmaals op aan om deze adviezen nauwgezet toe te passen. Ze richten zich tot alle burgers, bedrijfsleiders, medewerkers, chauffeurs, mekaniekers maar ook tot alle passagiers. We kunnen alleen maar de duidelijke boodschap van de experten om met zijn allen het COVID-19 fenomeen te bestrijden nogmaals onderlijnen.

De werkgevers wordt nogmaals gevraagd om zeker aan de minimumrichtlijnen te voldoen en hiervoor het nodige te organiseren en de noodzakelijke middelen te voorzien. Wij moedigen hen aan om zelfs verder te gaan dan het minimum, en danken hen die blijven zoeken naar nuttige en correcte hulpmiddelen bij het realiseren van bijvoorbeeld de aanbevolen afstandsmaatregel.

Wij roepen op om het sociaal overleg in de bedrijven maximaal een kans te geven zodat goede afspraken kunnen worden gemaakt en al de neuzen in dezelfde richting staan. Dit betekent dat de Comités voor Preventie en bescherming, en bij gebrek daaraan de syndicale delegatie en/of secretarissen, hierbij een bevoegde en ondersteunende rol spelen..

Voor alle duidelijkheid, en als bijdrage tot de noodzakelijke verandering in reflexen, herhalen we hierbij de aanbevelingen die best aan medewerkers worden meegegeven:


A. Algemene hygiënevoorschriften

  • Was regelmatig en voldoende lang de volledige handen (min 40 sec) en maak gebruik van voorradige handgel.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het na gebruik onmiddellijk weg.
  • Hoest of nies in de binnenkant van je ellenboog als je geen zakdoekje bij de hand hebt.
  • Hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar in de mate van het mogelijke.
    In geval van dubbele bemanning geldt hetzelfde advies. Tracht de chauffeursomgeving te vrijwaren van contact met de passagiers, zowel voor de bestuurderspost als de bij de laadruimten voor bagage. Nuttige voorbeelden hiervan zijn beschikbaar.
  • De richtlijnen bij haltes, depots of andere stopplaatsen moeten correct opgevolgd worden
  • Bij ziekte volgt men de algemene richtlijnen van de overheid en bij coronabesmetting verwittigt men de werkgever zodat kan nagegaan worden met wie men in contact is geweest.
  • De afstandsmaatregel: wijs de passagiers op de veilige afstand en correct gedrag, help hen met adviezen om deze te realiseren in het voertuig en bij in- en uitstappen. Bij moedwillige inbreuken, duidt hen op hun burgerplicht en neem desgevallend contact met de werkgever. Voor lijndiensten verwijzen we daarenboven naar de specifieke aanbevelingen vanwege de regionale vervoersmaatschappijen.

Deze basismaatregelen zijn cruciaal in het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Wij roepen onze werkgevers nogmaals op om de nodige sanitaire faciliteiten te voorzien, al het mogelijke te doen en in de mate van beschikbaarheid om extra beschermingsmiddelen te voorzien zoals bijvoorbeeld alcoholgel, wegwerphandschoenen (zie B), papieren zakdoekjes, ontsmettende kuisdoekjes of spray, vuilniszakjes en, indien aangewezen, mondmaskers en erop toe te zien dat deze middelen volgens de voorschriften worden gebruikt.
Een handig overzicht voor toepassing van de maatregelen is beschikbaar voor alle medewerkers vanuit de federatie.

 

B. Contact via documenten

Vermijd zoveel mogelijk het fysieke contact met collega’s, passagiers of derden, blijft de belangrijkste boodschap. Probeer alles zoveel mogelijk digitaal te doen. Indien er toch documenten dienen overhandigd te worden tijdens de uitvoering van de ritten wordt het aangeraden om omzichtig tewerk te gaan, en eventueel handschoenen te gebruiken. Of nog beter de handen grondig te wassen met water en zeep of te ontsmetten met een ontsmettingsgel en in tussentijd het gezicht niet aan te raken.

 

C. Op kantoor: bureaumateriaal

Reinig gemeenschappelijk materiaal bij elk gebruik (handvaten, bediening van printers, toetsenborden, elektronische toestellen, ... en zeker bij wissel van gebruiker!


D. Gemeenschappelijke ruimtes (refters, lokalen, ...): schaftmomenten spreiden

Voorkom in de mate van het mogelijke de gelijktijdige aanwezigheid van meerdere personen in één gesloten ruimte:
Zet stoelen uit elkaar, laat voldoende plaats tussen (min. 1,5m) en zit schuin tov elkaar Beperk de aanwezigheid in kleine gesloten ruimte


E. Verlof en recuperatie en administratie

De sociale partners roepen de werkgevers en werknemers op om met gezond verstand en rede in onderling overleg om te gaan met het verlof. Voor diegenen die nog actief zijn in de operaties, maar die om zorgredenen voor hun naasten zouden moeten kunnen instaan dient begrip getoond bij verlofaanvragen.

”Gedwongen” opname van verlof is echter verboden.

Indien er geen activiteiten meer zijn of onvoldoende alternatief werk vraagt de werkgever tijdelijke werkloosheid aan volgens de geldende regels en richtlijnen van de RVA.

Begrip voor de ingestuurde documenten bij ziekte, waaronder ziektebrieven die gezien de versnelde procedures vanuit de zorg en/of artsen niet helemaal volledig zouden zijn ingevuld of ondertekend.

 

De sociale partners roepen dus iedereen op om een gezonde burgerzin na te streven en de aanbevelingen van de officiële instanties rigoureus na te leven en helpen na te leven.

 

Download de verklaring (pdf).