“Mobility Package”: stand van zaken

Even ter opfrissing: wat is het Mobility Package?

Een geheel van maatregelen zoals de wijziging van rij- en rusttijden van chauffeurs, de strijd tegen postbusfirma’s, de invoering van de digitale tachograaf, cabotage, en ook maatregelen tegen de inzet in het goederenvervoer van grote bestelwagens, die rijden zonder tachograaf en dus geen rij- en rusttijden moeten respecteren. Deze maatregelen werden opgesteld door de Europese Commissie en verder besproken in het Europees Parlement.

 

Weggestemd in het Europees Parlement

Onder druk van de transportvakbonden stemde het Europees Parlement op 4 juli van dit jaar tegen de voorstellen die op tafel lagen. Tegen maatregelen zoals de wijziging van de rij- en rusttijden die allerminst een goede zaak waren voor de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Exit Mobility Package dus? Toch niet.

 

Verhoogde druk op het Europees Parlement om toch het Mobility Package door te drukken

Europees Commissaris Bulc, bevoegd voor Mobiliteit, zette na de zomervakantie extra druk op het Europees Parlement om een nieuwe reeks amendementen uit te werken. Tot nu toe is er echter geen eensgezindheid binnen de politieke fracties en lijkt het weinig waarschijnlijk dat er binnen het Parlement dit jaar een compromis zal worden uitgewerkt. Maar daar eindigt het verhaal niet.

 

Europese transportvakbonden nemen unaniem standpunt in !

Binnen ETF, de European Transport Workers’ Federation, werd druk overlegd met alle Europese transportvakbonden. Voor alle vakbonden is het duidelijk dat de focus moet liggen op veiligheid, dus geen nefaste wijzigingen aan rij- en rusttijden. En de wekelijkse rust mag zeker niet in de vrachtwagen genomen worden. Daarnaast dient sterk opgetreden te worden tegen sociale dumping, en moeten de regels inzake cabotage en detachering duidelijker en beter controleerbaar worden. De vakbonden tekenden op 31 oktober in Wenen een gezamenlijke verklaring met daarin alle aandachtspunten. Deze werd uiteraard overgemaakt aan alle Europese parlementsleden en alle regeringen.

 

Lidstaten aan het stuur van de Mobility Package

Ondertussen lanceerde de Europese ministerraad voorstellen om tot een compromis te komen over de Mobility Package. Het ene voorstel al slechter dan het andere, zonder enig respect voor de chauffeurs.

Op 29 november organiseerde ETF (European Transport Workers’ Federation) een persconferentie waarin zij te kennen gaf alle verdere onderhandelingen rond de Mobility Package te stoppen. De voorstellen die op tafel lagen van de Ministerraad, werden immers steeds slechter voor de transportarbeiders: steeds langer van huis weg, meer onbetaalde uren, onveiligheid door onvoldoende rust, geen gelijk loon voor gelijk werk, ... Onder het motto “beter geen deal dan een slecht compromis” werd de stekker uit de besprekingen getrokken.

Om die reden organiseerde ETF op 3 december, de dag van de Europese Ministerraad zelf, ook een manifestatie aan de Europese gebouwen als ultiem protest tegen het onaanvaardbaar voorstel dat op tafel lag en om te proberen de Europolitiekers te overtuigen in deze zaak hun gezond verstand te gebruiken.

 

Blijven transportarbeiders tweederangsburgers voor Europa?

Uiteindelijk kwam de Europese Raad van Ministers tot een akkoord over de Mobility Package. Volgens de transportministers garandeert dit akkoord een evenwicht tussen de loon- en arbeidsvoorwaarden van de transportarbeiders en het vrije verkeer van diensten. Het zou ook de interpretatie van de regels door de landen zelf uitsluiten en controles op nationaal niveau vergemakkelijken.

 

Wij hebben onze twijfels.

Frank Moreels, Federaal Secretaris BTB Wegvervoer & Logistiek: “Wij zijn zeer blij dat de Europese Transportministers toch hebben ingezien dat het anno 2018 niet meer kan dat vrachtwagenchauffeurs hun lange, wekelijkse rust in de kabine van hun camion moeten doorbrengen. Zowel vanuit sociaal oogpunt als voor de verkeersveiligheid is dit een stap in de goede richting.”

Het is ook positief dat er door middel van de “slimme tachograaf” meer controles mogelijk zullen zijn op cabotage. Feit is wel dat de vrachtwagens bestemd voor internationale transportopdrachten pas vanaf eind 2024 verplicht met zo’n slimme tachograaf moeten worden uitgerust. Wil Europa ernstig werk maken van deze controles, dan moet deze datum aanzienlijk worden vervroegd, zoals trouwens ook door het Europees Parlement reeds werd voorgesteld. Ook hoe en door wie deze controles in de toekomst zullen gebeuren is nog ver van duidelijk.

 

De keerzijde van de medaille

De cabotageregels (maximum 3 operaties binnen 7 dagen) blijven behouden. Om systematische cabotage te vermijden, wordt er ook een “cooling off” periode van 5 dagen ingevoerd, waarbij de vrachtwagen in hetzelfde land geen cabotageopdrachten mag uitvoeren. Over de chauffeur wordt met geen woord gerept.

De opdrachtgever moet het werkschema van de chauffeur zo organiseren dat hij minstens elke vier weken één keer naar het bedrijf (dus zelfs niet naar huis) kan terugkeren. De druk van de werkgevers op de vrachtwagenchauffeurs om niet van deze gelegenheid gebruik te maken zal groot zijn. Opnieuw zullen de chauffeurs dus in de kou blijven staan.

Frank Moreels: “Verder is dit akkoord volgens ons een gemiste kans om het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats duidelijk te stellen. Er blijven te veel uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de bijkomende activiteit om te laden of lossen op de weg naar of van het land van bestemming. Wij hopen dan ook dat het Europees Parlement het voorstel dat nu op tafel ligt verder kan finetunen, zodat dit voor de chauffeurs een echte verbetering van hun loon- en arbeidsvoorwaarden meebrengt.”

Wordt zonder twijfel verder vervolgd.

 

Dit artikel verscheen in de recentste editie van be motion, het driemaandelijkse magazine van ABVV-BTB. Lees het magazine nu volledig online.