Sector vervoer en logistiek vraagt bevoegde ministers om arrest Europees Hof onmiddellijk toe te passen

De sociale partners van de sector van het vervoer en de logistiek roepen de federale en regionale autoriteiten op om in actie te treden, nu het Europees Hof van Justitie zich heeft uitgesproken over het statuut van elektronische bemiddelingsdiensten.

De sector heeft de bevoegde ministers daarover een brief gestuurd. De uitspraak van het Europees Hof bepaalt dat bedrijven als Uber moeten worden beschouwd als vervoersdiensten, en moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als vervoerondernemers.

Op 21 december 2017 verklaarde het Europees Hof van Justitie dat een elektronische bemiddelingsdienst die personen via hun smartphone in relatie brengt met chauffeurs die met hun eigen voertuig bezoldigd vervoer aanbieden, moet worden beschouwd als een “vervoersdienst”.

Het arrest stelt klaar en duidelijk dat dergelijke diensten niet kunnen worden herleid tot zuivere elektronische bemiddeling, aangezien de vervoerscomponent vanuit economisch perspectief er het hoofdbestanddeel van uitmaakt. Bedrijven die deze diensten aanbieden, moeten bijgevolg onderworpen worden aan de geldende regelgeving voor vervoerondernemers.

Voor de taxisector is het arrest een belangrijke erkenning van het feit dat bedrijven zoals Uber in België ten onrechte buiten het wettelijke kader functioneren. Daarom dringen de sociale partners van de sector van het vervoer en de logistiek aan op de onmiddellijke toepassing van het arrest van het Europees hof van Justitie op het Belgisch grondgebied.

De sociale partners hebben de bevoegde ministers in een brief gewezen op hun verantwoordelijkheid in dit dossier.

Een adequate toepassing van het bestaande wettelijke kader houdt onder meer in dat Uber dient te worden onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid der werknemers, en als dusdanig RSZ-bijdragen moet betalen voor de chauffeurs die via het platform actief zijn.

Ook wordt aan de Regering van de drie Gewesten gevraagd onmiddellijk in actie te treden tegen Uber wegens overtreding van de wetgeving op de taxidiensten en verhuurdiensten met chauffeur.

Een kopie van de brief die aan de verschillende ministers werd gestuurd, is beschikbaar via deze link.