Wat zijn je rechten bij koud weer?

Bij grote koude moet men rekening houden met 3 factoren: temperatuur, fysieke inspanning en werkmethodes. Bij overschrijding van de minimumwaarden dient de werkgever maatregelen te nemen.


Risicoanalyse deel 1: Meting van de temperatuur

Dit gebeurt met een zogenaamde “vochtige globethermometer”. Deze thermometer houdt ook rekening met de
luchtvochtigheid, de luchtstroomsnelheid en met de stralingstemperatuur van voorwerpen in de omgeving. Het is
mogelijk dat het resultaat lager uitvalt dan de temperatuur die met een gewone thermometer vastgesteld wordt.
Het resultaat is de zogenaamde WGBT-index en wordt uitgedrukt in waarden.

Risicoanalyse deel 2: Bepaling van de aard van de fysieke inspanning

Dit wordt bepaald door de arbeidsgeneesheer en wordt geëvalueerd door de per seconde te produceren energie
nodig om een werk uit te voeren. Het wordt berekend voor een continu werk van 8 uren en berekend in Watt.
De fysieke belasting kan gekwalificeerd worden als zeer licht <117 Watt, licht 117-234 Watt, halfzwaar 235-360 Watt, zwaar 361-468 Watt en zeer zwaar >468 Watt.
Zowel in werklokalen als in open lucht gelden dezelfde maximumwaarden:

 

Soort werk Minimumtemperatuur WGBT-index (maximum waarde
Zeer licht werk 18°C 29
Licht werk 16°C 29
Halfzwaar werk 14°C 26
Zwaar werk 12°C 22
Zeer zwaar werk 10°c 18

 

Risicoanalyste deel 3 : Analyse van de werkmethodes

 

Er wordt onderzocht op welke manier men werkt, met welke hulpmiddelen, met welke werkkledij en welke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Overschrijding van de minimumwaarden

In dit geval moet de werkgever de vooraf opgestelde technische en organisatorische maatregelen nemen om de
blootstelling aan koude en de risico’s hieraan verbonden te beperken of te voorkomen.
De technische en organisatorische maatregelen hebben betrekking op :

  • technische maatregelen die inspelen op de temperatuur van de omgevingslucht, de luchtvochtigheid, de thermische straling of de luchtstroomsnelheid;
  • het verlagen van de fysieke werkbelasting;
  • alternatieve werkmethoden;
  • de beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling;
  • het aanpassen van de werkroosters of de arbeidsorganisatie (afwisseling arbeidstijden, rusttijden);
  • het verschaffen van beschermingskledij;
  • het ter beschikking stellen van aangepaste dranken.


Bron : ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming)

 

 

Download deze nieuwsbrief (pdf).