9e statutair congres // BTB Haven 25.11.2022

 
Afgelopen vrijdag organiseerde de Vakgroep Haven van Antwerpen haar 9e statutair congres. Voorzitter Marc Loridan en Secretaris Monique Verbeeck gaven verslag van de activiteiten van afgelopen congresperiode. Dit verslag werd met unanimiteit goedgekeurd door het Uitgebreid Bestuur van onze Vakgroep.
 
Fotoverslag van het congres via deze link: https://imgur.com/a/FjB20Lh
 
BTB Haven Statutair Congres 20221125 web 053

“Het is inmiddels al reeds de 6e maal dat ik in deze prachtige zaal het werkingsverslag van onze Vakgroep Haven van Antwerpen mag voorleggen aan het Uitgebreid Bestuur van onze Vakgroep Haven.

Dit betekent ook dat ik reeds 24 jaar het voorrecht heb deze vakgroep met al zijn medewerkers te mogen leiden samen met de sinds meer dan 8 jaar geleden aangestelde secretaris binnen onze organisatie Monique Verbeeck."

Lees de volledige toespraak hieronder.

 

Waarde Kameraden,

Geachte Genodigden,

Beste Congressisten,

Het is mij alsook Monique nogmaals een genoegen jullie hier vandaag, op dit 9e Congres van de Vakgroep Haven van Antwerpen te mogen begroeten.

Zoals statutair voorgeschreven zijn we elke 4 jaar gehouden verslag uit te brengen over de voorbije congresperiode door middel van een activiteitenverslag.

Het is inmiddels al reeds de 6e maal dat ik in deze prachtige zaal het werkingsverslag van onze Vakgroep Haven van Antwerpen mag voorleggen aan het Uitgebreid Bestuur van onze Vakgroep Haven.

Dit betekent ook dat ik reeds 24 jaar het voorrecht heb deze vakgroep met al zijn medewerkers te mogen leiden samen met de sinds meer dan 8 jaar geleden aangestelde secretaris binnen onze organisatie Monique Verbeeck.

Allereest wil ik beginnen met even stil te staan bij een collega die de voorbije congresperiode onze organisatie heeft verlaten om te kunnen genieten van een welverdiende rust, met name Dirk van Herbruggen.

Dirk was als jonge gast een begenadigd voetbaltalent (weliswaar voor de verkeerde ploeg, nl. Beerschot) die het zelfs bracht tot bij de beloftes van onze nationale ploeg, maar reeds vroeg ging werken op de “shop” als scheepsschilder/ketelkuiser vooraleer hij werd erkend als havenarbeider op 29.10.84 en daarna vanaf 17.07.95 als kuiper.  In juni 2002 werd hij gepromoveerd tot Foreman Kuiper bij de firma Hessenatie en op 01.10.2006 kwam hij in dienst als bestendig afgevaardigde van onze BTB Haven van Antwerpen.  Hij koos ervoor om op 01.11.2021 op V.A. te gaan en plaats te maken voor verjonging van ons delegee bestand.

Dirk, nogmaals bedankt voor de schitterende samenwerking die we samen hebben gehad tijdens de voorbije jaren en nogmaals bedankt namens de BTB voor de inzet die je hebt getoond voor al onze havenarbeiders en in het bijzonder voor jouw bijzondere categorie, namelijk de kuipers.

Ik ga nu enkele belangrijke thema’s aanhalen die ons de voorbij 5 jaar hebben beziggehouden.

Allereerst de 2 jaarlijks terugkerende sociale akkoorden die ons al jaren op nationaal vlak via de loonnormwet, de zogenaamde wet van 1996, in een streng keurslijf houden qua loononderhandeling.

Dit betekent dat we in 2017 en 2019 maximum over een loonsverhoging mochten onderhandelen van 1,1% en zelfs in 2021 slechts over een schamele 0.4%,  dewelke we dan ook voor onze havenarbeiders, logistieke werknemers en vaklui hebben binnengehaald.

Door deze beperking qua loonsopslag hebben we ons dan ook toegelegd op het verhogen van de niet-recurrent resultaatsgebonden premie en werd die voor de havenarbeiders en vaklui opgetrokken voor 2018 en 2019 naar 1.000 euro en voor 2020 en 2021 werd deze verhoogd naar 1.300 euro bruto.  Voor onze logistieke werknemers hebben we deze premie  evenwaardig opgetrokken naar 700 euro en 910 euro.

Wij kunnen hier ook alvast meegeven dat de bijkomende CAO 90 van 9 maart dit rond de 4 veiligheidsdoelstellingen, op 9 december zal uitbetaald worden, maar niet volledig want de 1ste doelstelling werd niet behaald omdat de registraties waarin de havenarbeiders hun engagement bevestigen om veilig te werken waren onvoldoende (dit moest 75 % zijn) – er wordt dus voor de havenarbeiders en vaklui 200 € gestort i.p.v. 250 en voor de logistieke werknemers 150 € i.p.v. 175.

In de plaatselijke bundel werd de reeds 3.15% bekomen afdracht voor de groepsverzekering opgetrokken voor het individuele deel naar 2.15% van het loon zodat er nog 1% nodig is voor de financiering van het collectieve luik.

De anciënniteitspremies bij 25 en 35 jaar dienst werden steeds opnieuw verlengd;  de bedragen zijn inmiddels al opgelopen tot respectievelijk 3.278 euro en 6.557 euro.

Hoewel men in België de pensioenleeftijd stelselmatig verhoogt en er al ernstig gesnoeid is in de mogelijkheid om vóór de wettelijke pensioenleeftijd minder te werken, hebben we als vakbonden opnieuw een akkoord afgedwongen waarbij de havenarbeiders van de pool, de logistieke werknemers en de fruitsorteerders hun werkzaamheden kunnen stopzetten of verminderen via het ons gekende V.A. of Gedeeltelijk V.A.-systeem vanaf 55 jaar en de vaklui werd dit vanaf 58 en dit alvast al tot 31.12.2024 – dit was normaal maar voor de duurtijd van de cao, nl. t/m 31.03.2023.

Een belangrijke CAO voor de toekomst werd afgesloten op 30 augustus 2018 aangaande het invoeren van nieuwe technologieën dewelke gevolgen zouden kunnen hebben op de tewerkstelling.

Hierbij dient de werkgever het Bestendig Bureau minstens 3 maanden voor de invoering ervan te verwittigen en is hij verplicht overleg te plegen met de vertegenwoordigers van de havenarbeiders, m.n. de vakbonden.

Ik kan hier als voorbeeld geven de langdurige onderhandelingen die werden gevoerd in samenspraak  met de syndicale delegatie ATS over het OCR-protocol, waarbij een overeenkomst werd bereikt met de firma PSA en MPET aangaande de inzet  van een key-user en invoering van een minimum aantal OCR-markeerders per 5 kranen en waarbij de onderneming bevestigt dat de uitgeoefende activiteiten gekwalificeerd zijn als havenarbeid binnen de beroepscategorie markage en dat deze werkzaamheden uitgeoefend worden op de operationele sites van PSA en MPET gelegen in het havengebied.

Dit “statement” van 2 grote containerbehandelaars, dat bepaalde activiteiten gekwalificeerd als havenarbeid uitgeoefend blijven door havenarbeiders op de sites gelegen binnen het havengebied, is zeer belangrijk met het oog op de steeds verdergaande digitalisering en automatisering.

Gelukkig worden we in Antwerpen nog steeds niet geconfronteerd met een vergevorderde automatisering in vergelijking met deze in de havens van Rotterdam en Hamburg.

Hierbij wens ik eveneens ook een dankwoord te richten aan onze bestuursleden van de syndicale delegaties, die op regelmatige basis vergaderen op hun vakbond om nadien op regelmatige tijdstippen de rechtstreekse discussie aan te gaan met hun werkgevers ATS en DP World en dit geheel op vrijwillige basis.

Vervolgens wil ik het hebben over de internationale werking van de BTB zowel binnen ETF onze Europese afdeling, alsook binnen de ITF onze wereldwijde organisatie van transportarbeiders.

Hierbij wil ik nogmaals benadrukken dat we hier met een grote gedrevenheid binnen beide organisaties belangrijk werk verrichten binnen de diverse secties, waardoor we als “relatief” kleine Belgische Transportbond BTB meermaals onze stempel hebben gedrukt en we door ITF en ETF  als één van de daadkrachtigste vakbonden worden aanzien!

Met als gevolg dat onze BTB-voorzitter sinds het ETF-congres van mei 2017 in Barcelona werd verkozen tot voorzitter van de ETF, wat onlangs herbevestigd werd op het congres in Boedapest.

Monique werd in mei 2017 op het ETF-congres herkozen als vrouwenvertegenwoordiger binnen de Dockers Sectie, maar op het congres in Boedapest heeft zij uiteraard haar ETF-mandaat neergelegd omdat zij volgend jaar met pensioen gaat.

Op het ITF-congres van oktober 2018 in Singapore werd zij ook herkozen in haar mandaat als vrouwenvertegenwoordiger voor de ITF Dockers’ Section Steering Committee alsook van het Fair Practices Committee.

Nick Loridan werd in mei 2017 verkozen binnen het ETF-Youth Committee, alsook het ETF Executive Committee en tijdens het ETF-congres in Boedapest werd hij verkozen als vertegenwoordiger van de jongeren voor de ETF-Dockers’ Section.

Nick werd eveneens verkozen op het ITF-congres van oktober 2018 in Singapore in het Young Transport Workers’ Committee en vertegenwoordiger voor de jongeren binnen de ITF Dockers Section.

Tot slot werd ikzelf in mei 2017 herkozen binnen de ETF Dockers Section en sinds het congres in Boedapest verkozen tot voorzitter van de ETF Dockers Section.

Op het ITF-congres in Singapore werd ik herkozen als lid van het ITF Dockers’ Section Steering Committe en van het Fair Practices Committee.

Dus zoals jullie kunnen vaststellen is BTB behoorlijk vertegenwoordigd binnen deze 2 internationale vakbondsorganisaties waar we de afgelopen congresperiode volgende voornaamste thema’s hebben besproken :

  • Automatisering en digitalisering;
  • ETF/ITF Lashing Campaign;
  • Gezondheid en veiligheid;
  • Internationale solidariteit;
  • vrouwen- en jongerenvertegenwoordiging en werking;
  • en natuurlijk de Covid-pandemie.

Mijn congresverslag zou natuurlijk onvolledig zijn zonder te spreken over de Europese ingebrekestelling en de continue aanvallen op de Wet Major.

Al in 2014 startte de Europese commissie een inbreukprocedure tegen het Belgische systeem van havenarbeid na het ontvangen van een klacht neergelegd door natiebaas Fernand Huts.  Volgens hem zou onze organisatie van havenarbeid een inbreuk vormen op het vrij verkeer van vestiging.

Aangezien er enkel met erkende havenarbeiders (ook voor logistieke activiteiten) gewerkt kon worden en de havenarbeiders slechts geografisch beperkt inzetbaar waren, was de Europese Commissie van oordeel dat buitenlandse ondernemingen ontmoedigd werden hun vestiging in België op te zetten.

Tijdens ons vorige Congres konden wij al mededelen dat – na 30 moeizame overlegrondes- er uiteindelijk op 15 juni 2016 door onze havenarbeiders via een referendum een compromisvoorstel werd aanvaard om het Uitvoeringsbesluit van 2004 aan te passen met de bedoeling om de inbreukprocedure door de Europese Commissie te doen stopzetten, hetgeen uiteindelijk op 17 mei 2017 gelukt is.

Maar daar kon onze immer weerkerende KTN-baas Fernand Huts geen genoegen mee nemen, want KTN trok al op 5 september 2016 naar de Raad van State om het nieuw Koninklijk Besluit van 2016 nietig te horen verklaren.

Ondertussen trachtte ook de firma Middlegate/Zeebrugge al jarenlang via het gerecht ons systeem te doen kelderen, waardoor we al sinds 2011 in een juridische rollercoaster zaten en het dossier uiteindelijk bij het Hof van Cassatie terecht kwam. Dit Hof kon echter geen uitspraak doen omdat het eerst een vraag diende te stellen aan het Grondwettelijk Hof.

Zowel de Raad van State, als het Grondwettelijk Hof stuitten in hun beoordeling op de interpretatie van de Europese regelgeving en stelden daarom beide Prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie.

Op de uitspraak van het Hof was het wachten tot 11 februari 2021.

Het Hof volgde de Advocaat Generaal dat er geen probleem was om met erkende havenarbeiders te werken.

Het Hof zag wel problemen met betrekking tot:

  • de samenstelling van de administratieve commissies en het feit dat zij mee beslissen of een havenarbeider al dan niet in de pool wordt opgenomen.
  • het ontbreken van een redelijke termijn waarbinnen de beslissing tot erkenning moet worden genomen.
  • het verschil in behandeling qua duurtijd van de erkenning tussen de havenarbeiders binnen en buiten de pool.

Het Grondwettelijk Hof deed op 25 november 2021 uitspraak in de zaak Middlegate en deze firma werd in het ongelijk gesteld.

Recent op 26 oktober 2022 kwam de langverwachte uitspraak van de Raad van State; die besliste helaas om mee te gaan in het Huts-verhaal en vernietigde het ganse KB van 2016 betreffende de erkenningsmodaliteiten.

Ondertussen hebben we als vakbonden intens overleg gepleegd met de werkgeversorganisaties, de medewerkers van de Federale Overheidsdienst WASO en het Kabinet van Minister Werk Dermagne en werd er binnen ons Paritair Comité Havenbedrijf een positief advies gegeven i.v.m. een nieuw ontwerp Koninklijk Besluit.

Ik wil vandaag ook nog 2 belangrijke “events” in de spotlights zetten, nl. de viering “75 jaar Fonds voor Bestaanszekerheid” en ook de viering “50 jaar Wet Major” en “20 jaar strijd Port Package” alhoewel dit laatste buiten de werkingsperiode van dit congres valt.

Op 1 oktober 1946 werd het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Haven van Antwerpen officieel opgestart.  Daarom vierde de Vakgroep Haven van Antwerpen op 16 oktober 2021 samen met een aantal stakeholders, bestuursleden, délégués en collega’s deze heuglijke mijlpaal met een historische video en een zeer aangename receptie in de Kinepolis.

Op 8 juni 2022 vierden we op grootse wijze op de Ark binnen het Antwerps havengebied als BTB Havens het 50 jarig bestaan van onze Wet op de Havenarbeid, genoemd naar zijn oprichter en onze vroegere voorzitter van de Havenarbeidersbond Louis Major.

Op deze 8 ste juni hebben we eveneens het begin van de 20-jarige strijd tegen Port Package en een weerbarstig Europa herdacht, dewelke gestart werd op 7 juni 2002 met de eerste van vijf 24-uren stakingen in alle Belgische Zeehavens.

Ter gelegenheid van dit feest werd een fantastisch boek uitgegeven “ACTIE LOONT” met veel foto’s en gesprekken met mensen die Louis Major gekend hebben en/of betrokken waren in de strijd tegen Europa.

Van dit evenement werd eveneens een video-opname gemaakt, waarvan jullie straks enkele kleine stukjes kunnen zien.

Ook op ons OPLEIDINGSCENTRUM voor havenarbeiders en aanverwante beroepscategorieën mogen wij terecht fier zijn Kameraden!  Wij willen dan ook onze instructeurs van OCHA bedanken voor hun dagelijkse inzet bij het opleiden en bijscholen van havenarbeiders en de andere categorieën.

Ik durf gerust zeggen dat we hier in Antwerpen over één van de meest vooruitstrevende opleidingscentra ter wereld beschikken dat inmiddels internationaal gekend is bij de aangesloten vakbonden van de ITF en ETF !

Al decennia weten we dat het voeren van een evenwichtig Contingentbeleid om onze pool op peil te houden één van de moeilijkste opdrachten is!

De tewerkstelling binnen onze haven is steeds afwisselend geweest met hoogtes en laagtes.  Bij crisissen, zowel financiële als covid, is het mogelijk dat we periodes van 800 tot 1.200 werkloze havenarbeiders per dag kennen.

Als we dan naar het afgelopen jaar kijken waarbij we ongekende tekorten van havenarbeiders hebben gekend is dit ook een ongezonde en gevaarlijke situatie.

Daarom werd in de Raad van Bestuur van OCHA beslist om dit jaar en ook in 2023 telkens meer dan 1.300 nieuwe havenarbeiders op te leiden in de verschillende beroepscategorieën van Havenarbeider algemeen werk, S/C, Kuiper en Markeerder.

Als we de cijfers van onze haven bekijken, zelfs na een moeilijke corona-periode, kunnen we enkel vaststellen dat het momenteel goed gaat in onze Antwerpse haven.

Veel tewerkstelling, weinig werkloosheid en zoals net aangehaald veel aanwervingen van nieuwe havenarbeiders, zij het mits verdere evaluatie binnen de Raad van Bestuur van OCHA indien nodig.

Met andere woorden er zijn veel positieve punten op te noemen voor onze havengemeenschap.  Langs de andere kant gaat het momenteel niet goed in onze maatschappij.  De ruk naar rechts is een gigantische schok naar rechts geworden.

Extreem rechts schiet verder wortel in onze maatschappij en individualisme en populisme vieren momenteel hoogtij in onze samenleving.

Als vakbond worden wij dagelijks met de neus op de feiten gedrukt rond de verrechtsing in onze maatschappij, ook in eigen rangen.  Ook vandaag wordt er door onze havenarbeiders – en wat nog erger is ook onder bepaalde militanten- rechtse en racistische praat verkocht en gedeeld op sociale media.

Hierin moeten we zéér duidelijk zijn :

Binnen de BTB, onze vakbond, is er geen plaats voor extreem rechts, is er geen plaats voor populisme en is er zeker geen plaats voor racisme !!

Wij zijn als BTB een socialistische sterke vakcentrale binnen het ABVV en hebben onze eigen identiteit die we telkens moeten bevestigen.

Wij zijn socialisten, en daar zijn we trots op, onze kleur is rood en we moeten dit meer zeggen en laten zien.

We zijn een socialistische, democratische vakbond !

Met andere woorden solidariteit, rechtvaardigheid en democratie staan bij ons hoog in het vaandel.

Tot slot wou ik nog enkel Monique en alle medewerkers van het secretariaat, bestendig afgevaardigden en bestuursleden danken voor hun inzet de voorbije 5 jaar en ik weet zeker dat ik op jullie steun zal kunnen rekenen de komende paar jaar die me nog resten als voorzitter van jullie Vakgroep Haven van Antwerpen.

Bedankt Kameraden,

Leve de havenarbeiders !

Leve de BTB !

Dank U  !

Marc Loridan

Voorzitter BTB Vakgroep Haven van Antwerpen                 

25.11.2022