BTB-ABVV keurt ontwerp van sociaal akkoord goed

BTB-ABVV, de socialistische transportvakbond, heeft het ontwerp van akkoord van 8 juni 2021 tussen de sociale partners geëvalueerd.

Rekening houdend met de huidige economische situatie in de nasleep van de corona-crisis, wordt dit akkoord positief beoordeeld.

Het akkoord is een historische doorbraak wat de minimumlonen betreft.

Het is sinds 2008 geleden dat het interprofessioneel minimumloon verhoogd werd. Dat is ondertussen 13 jaar geleden! Hoog tijd dat er opnieuw een stap vooruit werd gezet dus. Want een verhoging van de minimumlonen is échte solidariteit realiseren tussen de sterke sectoren met hogere lonen en de allerzwakste inkomens.

Het resultaat van dit overleg is trouwens beter dan we dertien jaar geleden konden realiseren. Een eerste stap in 2022 van 75 € bruto, gevolgd door twee stappen van 50 € netto betekent heel wat voor werknemers die van het minimumloon moeten leven.

De personeelsleden met lage lonen die we vertegenwoordigen, en zeker de taxichauffeurs die vaak op het minimumloon moeten terugvallen, zullen deze doorbraak naar waarde kunnen schatten.

Het is een eerste – maar heel belangrijk – resultaat van onze strijd “Fight for Fourteen”, een verhoging van de minimumlonen richting 14 €.

Een soepel loopbaaneinde blijft gegarandeerd.

De verlenging van de lopende SWT cao’s (brugpensioen) en een versoepeling van het systeem van de landingsbanen komt tegemoet aan de verzuchting van heel wat transportarbeiders die een zware en lastige job uitoefenen.

De garantie dat ze de komende twee jaar vervroegd zullen kunnen uitstappen via het systeem van SWT was een prioriteit voor BTB-ABVV tijdens deze onderhandelingsronde.

Dat transportarbeiders via het systeem van de landingsbanen “het wat rustiger aan” zullen kunnen doen op het einde van de carrière indien ze dat wensen, zal velen toelaten om hun loopbaan binnen hun huidige job te kunnen afsluiten.

Een akkoord is altijd een compromis - dit compromis is méér dan eerbaar.

Een akkoord onderhandelen is “geven en nemen”.

De leeftijd voor SWT in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering werd niet verlaagd. Dit is een gemiste kans. Het had nochtans soelaas kunnen bieden voor deze ondernemingen waar een sociaal plan moet worden onderhandeld.

De vrijwillige overurenregeling wordt verlengd met twee jaar. In de transportsectoren gold deze maatregel al, het verandert dus niets binnen de essentiële sectoren waarvan de transportsector er één is.

De harmonisering van het tweedepijlerpensioen wordt uitgesteld en wordt deels in rekening gebracht van komende interprofessionele onderhandelingen. Dit is voor veel arbeiders unfair. Nadat ze jarenlang minder aantrekkelijke systemen van extra legaal pensioen dan hun collega’s-bedienden moesten accepteren, zullen ze nu mee het opheffen van die discriminatie moeten betalen. Dit kan ons enkel motiveren om de wet van ‘96 te herzien!

De loonwet van ‘96 moet fundamenteel bijgestuurd worden.

Dit akkoord is eerbaar als we de context waarbinnen het onderhandeld werd in rekening brengen. Toekomstige Interprofessionele onderhandelingen zullen echter altijd moeilijk verlopen binnen het carcan van de huidige loonwet.

Daarom blijft BTB-ABVV ervoor pleiten om die loonwet fundamenteel bij te sturen. We vragen het ABVV om hierover in het najaar een campagne op te starten en nodigen de andere vakbonden uit om samen front te vormen en de druk op de regering voor een herziening van de loonwet te verhogen.

Onderhandelen in de sectoren.

Dit akkoord is er gekomen dankzij de acties gevoerd door onze militanten. Gezien we dit akkoord positief evalueren, zullen we geen verdere acties op interprofessioneel vlak ondersteunen.

Voor BTB-ABVV sluit dit sociaal akkoord de interprofessionele onderhandelingsronde afen worden de onderhandelingen op sectorniveau nu geopend.

De door de regering vastgelegde loonmaatregel van 0,4 % en de uitzonderlijke premie voor ondernemingen die goed presteerden tijdens de coronacrisis moeten voor ons op sectorvlak zo ruim mogelijk ingevuld worden. Ook transportarbeiders in kleine en middelgrote ondernemingen moeten immers hun deel kunnen krijgen.

BTB-ABVV roept de sectorale werkgeversfederaties en de collega’s van de andere vakcentrales op om zo snel als mogelijk te overleggen over een akkoord binnen de transportsectoren.