Vaccinatieverlof

Het federaal parlement heeft een wet goedgekeurd die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus.

Deze wet treedt in werking op de dag waarop zij wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Wat houdt deze wet in?

Het recht op klein verlet houdt in dat je zonder loonverlies van het werk afwezig mag zijn, wanneer je je tijdens de werkuren laat vaccineren tegen het coronavirus COVID-19. Je hebt dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

 

Voor wie geldt deze wet?

De wet is van toepassing op alle werknemers en werkgevers die met elkaar zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst. Onder meer jobstudenten, uitzendkrachten en werknemers die telewerk verrichten vallen daar dus onder. Ook het contractueel personeel van de openbare sector valt onder de regeling van deze wet.

 

Wat is de duur van het klein verlet voor vaccinatie?

Je beschikt over het recht op klein verlet voor de tijd die nodig is om je te laten vaccineren. Dit omvat zowel de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum, als de tijd die nodig is om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden.

Indien de verschillende inentingen telkens plaatsvinden tijdens de werkuren, wordt het recht op klein verlet toegekend voor elke vereiste injectie.

 

Wat moet je doen om je recht op klein verlet uit te oefenen?

Indien de vaccinatie plaatsvindt tijdens je werkuren en de je daarvoor gebruik wil maken van dit recht op klein verlet, moet je je werkgever op voorhand verwittigen van je afwezigheid. Je moet dit zo spoedig mogelijk doen van zodra het tijdstip of tijdsslot van je vaccinatie bekend is. Wanneer het mogelijk is om zelf het moment van vaccinatie te kiezen, mag er door je werkgever geen druk worden uitgeoefend om de vaccinatie buiten de werkuren te laten plaatsvinden.

Je mag het recht op klein verlet alleen maar gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan, nl. je laten vaccineren tegen het COVID-19 virus. Gebruikt je dit recht op klein verlet voor een ander doel, dan kan je het loon worden ontzegd voor de uren van ongerechtvaardigde afwezigheid.

Je kan uiteraard ook steeds beslissen om geen klein verlet uit te oefenen en voor de dag van vaccinatie een gewone dag vakantieverlof op te nemen. In dat geval zijn de regels van het vaccinatieverlof niet van toepassing.

De regels van het vaccinatieverlof zijn evenmin van toepassing wanneer je je laat vaccineren tijdens een dag waarop je inhaalrust geniet.

Je hebt ook geen recht op klein verlet wanneer je je laat vaccineren buiten de werkuren.

 

Dien je enig bewijs voor te leggen?

Alleen als je werkgever je daarom verzoekt, moet je bewijzen dat je je recht op klein verlet hebt gebruikt om je te laten vaccineren. Dit gebeurt door aan je werkgever het document te tonen dat de afspraak bevestigt om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend. Als de afspraakbevestiging deze gegevens niet vermeldt, dient in de plaats daarvan de uitnodiging tot vaccinatie te worden voorgelegd aan de werkgever. Het is derhalve niet toegestaan om te verlangen dat je je feitelijke aanwezigheid in een vaccinatiecentrum bewijst.

Je moet de afspraakbevestiging (of desgevallend de uitnodiging tot vaccinatie) enkel tonen aan je werkgever. Het is je werkgever niet toegestaan om onder welke vorm dan ook een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak. Er mag bijgevolg ook niet gevraagd worden om een bewijs via e-mail te bezorgen.

Je werkgever mag de informatie die hij aldus te zien krijgt alleen maar gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. Het is je werkgever enkel toegestaan om je afwezigheid te registreren als klein verlet. Omwille van de bescherming van de privacy, mag je werkgever niet de reden van het klein verlet vermelden, noch op enige wijze registreren dat je mogelijks gezondheidproblemen hebt.

 

Hoe wordt het loon voor de afwezige uren berekend?

Het vaccinatieverlof wordt gelijkgesteld met een klein verlet, zoals geregeld in het kader van artikel 30, § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

Dat betekent dat het loon voor de uren van afwezigheid wordt berekend volgens de wetgeving op de feestdagen. Het loonbehoud wordt dus op dezelfde manier vastgesteld als voor de afwezigheid op een feestdag.

 

Wat als je ziek wordt na de vaccinatie?

Het recht op klein verlet heeft betrekking op de vaccinatie zelf. Indien de werknemer ten gevolge van de vaccinatie ziek zou worden, dan gelden de gewone regels inzake arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.

 

Hoe lang geldt de regeling van deze wet?

Het recht op klein verlet voor vaccinatie tegen het COVID-19 virus geldt tot en met 31 december 2021 (m.a.w. tot het einde van dit jaar). Indien de omstandigheden het vereisen, kan deze regeling bij koninklijk besluit eventueel worden verlengd tot maximaal 30 juni 2022.

 

Download deze nieuwsbrief (pdf).