Autobussen en autocars

December 04, 2011    

 Je werkt als autobus- of autocarchauffeur

 
De firma waarvoor je werkt, maakt deel uit van het paritair comité 140.01 en heeft een RSZ-nummer dat begint met het kengetal 085.

Je vindt deze gegevens op je arbeidscontract of loonfiche.

In de sector van 'Bus en Car' zijn er drie subsectoren met specifieke cao’s en regelingen:  

 

 1. Speciale diensten of chauffeur bijzonder geregeld vervoer
  Het bijzonder geregeld vervoer is het personenvervoer van bepaalde categorieën van reizigers
  met uitsluiting van andere reizigers, ongeacht wie het organiseert. Voorwaarde is dat het vervoer
  plaats biedt aan meer dan negen personen, inclusief de bestuurder.
  Een voorbeeld van geregeld vervoer is het georganiseerd werknemersvervoer of het leerlingenvervoer van en naar school.

 2. Autocarchauffeur of chauffeur ongeregeld vervoer
  Met ongeregeld vervoer wordt bedoeld het vervoer dat niet aan de definitie van geregeld vervoer
  inclusief de bijzondere vormen ervan, beantwoordt.
  Het is het transport van vooraf samengestelde groepen op initiatief van een opdrachtgever
  of van de vervoerder zelf.
  Onder ongeregeld vervoer vallen ook de internationaal geregelde diensten over een lange afstand.
  Het zijn de chauffeurs die toerisme of pendels rijden.
 1. Buschauffeur openbare diensten of geregeld vervoer in onderaanneming voor VVM-De Lijn, SRWT of TEC
  Met geregeld vervoer wordt bedoeld het personenvervoer voor rekening van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM),
  de Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT) en het Transport en Commun (TEC).
  Dit vervoer wordt georganiseerd volgens deze criteria:
  1. een welbepaald traject en een geregeld uurrooster;
  2. de passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten;
  3. toegankelijk voor iedereen, zelfs indien het verplicht is om de reis op voorhand te reserveren;
  4. de capaciteit van het voertuig en het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen spelen geen rol.

 

BTB geeft je meer informatie over:  

 • minimumlonen;
 • ARAB-vergoeding;
 • opzegtermijnen;
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag (beter gekend als brugpensioen)
 • syndicale premie;
 • Orditach, een goedkope manier om je digitale chauffeurskaart te lezen. 
  30% korting op 'Orditach Print' (USB-stick met een geïntegreerde kaartlezer en software)
  waarmee je onmiddellijk een overzicht hebt van je prestaties zonder verlies van de gegevens
  van je rijtijden en van je eventuele overtredingen op de rij- en rusttijden;
 • werkkledij, terugbetaling van je bestuurderskaart en vergoedingen voor kosten en uren van opleidingen.

We informeren je ook over de voordelen die het Sociaal Fonds Autobussen en Autocars aan alle chauffeurs aanbiedt, ongeacht de subsector:  

 • vergoeding in geval van definitief verlies medische schifting;
 • overlijdensvergoeding tijdens een ongeval in het privéleven;
 • afscheidspremie wanneer de werknemer de firma verlaat omdat hij of zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
  of omdat de medische schifting definitief wordt ingetrokken;
 • terugbetaling van de kosten voor het behalen van het rijbewijs (oogonderzoek, medisch onderzoek, kosten rijbewijs);
 • psychologische begeleiding in geval van een traumatische gebeurtenis tijdens de uitvoering van de job.
  Bovendien zijn ook tussenkomsten mogelijk naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis in je privéleven
  omdat dit een invloed kan hebben op je werk;
 • hospitalisatieverzekering in geval van minimum zes ononderbroken en opeenvolgende maanden tewerkstelling in de sector;
 • tweede pensioenpijler voor alle werknemers vanaf de indiensttreding in de sector;
 • berekening van de eindejaarspremie en een voorschot betaald via het Sociaal Fonds voor Autobussen en Autocars.

 

Ook de subsectoren hebben een speciale regeling: 

Buschauffeur speciale diensten of chauffeur bijzonder ongeregeld

 • vergoeding van nachtarbeid tussen 22.00 en 6.00 uur;
 • forfaitaire vergoeding voor gesplitste diensten;
 • vergoeding voor onvoorziene prestaties;
 • stationnementspremie;
 • premie voor onderbrekingen.

Autocarchauffeur of chauffeur ongeregeld vervoer

 • anciënniteitstoeslag voor werknemers met een anciënniteit van minimum 10 jaar;
 • forfaitaire vergoeding voor verplaatsingen met andere vervoersmiddelen;
 • Autogrill Bus Club Card: vanaf het moment dat minstens twintig van je autocarpassagiers
  een bestelling plaatsen in een AC restaurant, Carestel- en AutoGrillrestaurants,
  krijg jij met deze kaart een gratis maaltijd en bijkomende voordelen.
  Deze voordelen gelden niet alleen bij de lunch of het diner, maar ook als er wordt gestopt voor een ontbijt of voor koffie en gebak.

Buschauffeur openbare diensten of geregeld vervoer in onderaanneming voor VVM-De Lijn, SRWT of TEC

 • forfaitaire premie voor nachtarbeid tussen 20.00 en 6.00 uur;
 • forfaitaire vergoeding voor gesplitste diensten;
 • toeslag voor onvoorziene prestaties;
 • stationnementspremie;
 • premie voor onderbrekingen;
 • maandtoelage bij minimum tien effectieve werkdagen per maand;
 • winstdeelnamepremie voor buschauffeurs die rijden voor SRWT;
 • anciënniteitspremie bij een dienstanciënniteit van 25 of 35 jaar in de sector (enkel bij SRWT);
 • premie voor hitte uren toegekend bij overschrijding van 27°C (onder thermometerhut bij het KMI te Ukkel)
 • vanaf een minimumprestatie van 4 uur (enkel voor SRWT);
 • toekenning van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap (enkel VVM)
 • vrijverkeerskaarten voor gepensioneerde werknemers;
 • invaliditeitsrente toegekend in geval van economische invaliditeit door een ziekte of een ongeval in het privéleven (enkel SRWT)
 • maaltijdcheques per gewerkte dag (enkel VVM);
 • echocheques (enkel SRWT)
 • geschenkencheques zowel voor de buschauffeurs die rijden voor SRWT als voor VVM.

 

Heb je hierover vragen, dan kun je bij BTB terecht.

 

BTB Wegvervoer & Logistiek voert ook actie in jouw sector!

 

We ijveren voor parkeerfaciliteiten voor autobus- en autocarchauffeurs.
We zetten ons in voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector.
Door onze syndicale druk hebben we een hospitalisatieverzekering en
een tweede pensioenpijler voor alle werknemers uit de sector kunnen bekomen.
We waken er over dat de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs die werken bij
de pachters van De Lijn of TEC en die rechtstreeks bij De Lijn of TEC in dienst zijn, steeds gelijke tred houden.

 

Wist je dat...

 

 

-          Jij ook een tweede pensioenpijler hebt?

-          Jouw werkgever een opleiding moet organiseren in het kader van je vakbekwaamheid?

-          Jij ook een hospitalisatieverzekering hebt?

Powered by JReviews

Share, email & print