Haven van Antwerpen

Overzicht

Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen

De veiligheids- en beschermingsuitrusting wordt bedeeld volgens een puntensysteem. Dit betekent dat per gepresteerde taak een aantal punten toegekend wordt (in functie van het werk van de categorie). Met deze punten kan de arbeider de veiligheids- en beschermingsuitrusting krijgen in overeenstemming met zijn persoonlijke behoeften.
CEPA houdt een bestand bij met alle gegevens betreffende de kledijbedeling per arbeider. Wekelijks worden de verworven punten bijgeteld en de maandelijkse loonafrekening vermeldt de stand van het puntentotaal.

Herverdelingsdagen

Na 25 effectief gewerkte dagen zijn de havenarbeiders van het algemeen contingent, vaklui en fruitsorteerders gehouden 1 herverdelingsdag op te nemen.

Eindejaarsconjunctuurpremie

Hebben recht op de eindejaarsconjunctuurpremie: de arbeiders die op het ogenblik van de uitbetaling van de premie erkend zijn als havenarbeider, ingeschreven als vakman of tenzij anders bepaald havenarbeiders van het logistiek contingent.
Het referentiejaar voor het berekenen van de premie begint op 1 oktober van het jaar dat de uitbetaling van de premie voorafgaat en eindigt op 30 september van het premiejaar.

Anciënniteitsvakantiealt

Per jaar hebben de arbeiders recht op een aantal bijkomende vakantiedagen in functie van de anciënniteit. Per jaar worden deze anciënniteitsvakantiedagen als volgt berekend:
- van 5 tot en met 9 jaar anciënniteit : 1 dag;
- van 10 tot en met 14 jaar anciënniteit : 2 dagen;
- van 15 tot en met 19 jaar anciënniteit : 3 dagen;
- van 20 tot en met 24 jaar anciënniteit : 4 dagen;
- van 25 tot en met 29 jaar anciënniteit : 5 dagen;
- van 30 tot en met 34 jaar anciënniteit : 6 dagen;
- vanaf 35 jaar anciënniteit : 7 dagen.

Tussenkomst in de verplaatsingskosten

Jaarlijkse premie en geschenken in speciën

Reïntegratieprocedure

Verminderd arbeidsgeschikte havenarbeiders

Vergoeding wegens intrekking van de erkenning als havenarbeider wegens medische redenen, andere dan arbeidsongeval of beroepsziektealt

Klein verlet

Huwelijk, sterfte, communnie, feest van de vrijzinnige jeugd,… .

Vergoeding voor betaalde feestdagen

Verbrekingsvergoeding

Verlof voor dwingende familiale redenen

De werknemers mogen afwezig zijn voor dwingende familiale redenen gedurende maximum 10 werkdagen per jaar. De afwezigheid is enkel toegestaan gedurende de tijd die nodig is om dwingende maatregelen te nemen ingeval van:
- ongeval of ziekte van een afstammeling, van de echtgenoot of van een ander persoon die bij het gezin behoort;
- ongeval of ziekte van een alleenlevende vader, moeder of afstammeling;
- noodzakelijkheid van bewaking van de kinderen van de werknemer;
- aanzienlijke materiële schade aan de woning van de werknemer, waaraan reparatie dringend noodzakelijk is;
- administratieve formaliteiten die in geen geval buiten de werkdagen en -uren kunnen vervuld worden.
De reden van de afwezigheid dient bewezen te worden aan de hand van een gepast document.
Voor de havenarbeiders in het bezit van een werkboek (algemeen contingent) wordt de aangepaste stempel aangebracht door CEPA na gunstige beslissing van de Administratieve Commissie.
De werknemers ontvangen per kalenderjaar voor de eerste twee gerechtvaardigde afwezigheidsdagen voor dwingende familiale redenen een vergoeding die gelijk is aan de vergoeding voor klein verlet. Voor de overige dagen is geen loon verschuldigd

Carensdagalt

De carensdag wordt afgeschaft bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht van meer dan 7 kalenderdagen.

Verzekeringen

De havenarbeiders van het algemeen contingent worden via een verzekeringspolis gedekt tegen het ongevallenrisico op weg van hun woonplaats naar het aanwervingsbureau en, indien zij niet aangeworven worden, op weg van het aanwervingsbureau terug naar de woonplaats. Voor de havenarbeiders algemeen contingent, logistiek contingent, vakmannen en de verminderd arbeidsgeschikten wordt een hospitalisatieverzekering afgesloten.

Bijpassing bij arbeidsongeschiktheid

Werkloosheid

Onze diensten Werkloosheid/Bestaanszekerheid zijn ondergebracht in de Napelsstraat 40 (vlak bij het aanwervingslokaal) - Tel: 03/233.47.94

Verantwoordelijke is Ingrid SUYKERBUYK

Hier kan je terecht voor alles wat met werkloosheid en bestaanszekerheid te maken heeft.

Enkele belangrijke mededelingen:

  • Havenarbeiders met een bijberoep zijn verplicht hiervan aangifte te doen, ook als dit alleen op zaterdag en/of zondag is, zoniet kunnen zij door de RVA gesanctioneerd worden.
  • Vergeet niet bij KLEIN VERLET het bewijsstuk (door CEPA afgestempeld) mee af te geven met uw maandblad.
  • Teneinde terugvorderingen te vermijden is het aangewezen om bij ziekte of arbeidsongeval op het vakje feestdag in die periode Z of AO + de datum te vermelden.
  • Voor het invullen van uw ziektepapieren: STEEDS UW WERKBOEK MEEBRENGEN.
  • Maandbladen dienen gedateerd en ondertekend worden alvorens deze af te geven aan onze delegees in het aanwervingslokaal of wanneer u deze binnenlevert op ons kantoor ABVV-HAVEN.

Openingsuren:

Maandag 08u00 - 12u00 12u30 - 16u30
Dinsdag 08u00 - 12u00 12u30 - 16u30
Woensdag GESLOTEN 12u30 - 16u30
Donderdag 08u00 - 12u00 12u30 - 16u30
Vrijdag 08u00 - 1200 GESLOTEN
Laatste werkdag van de maand 07u00 - 12u00 12u30 - 16u45

Share, email & print